Õppetöö


Meie õppimise ja õpetamise aluseks on lapsest lähtuv õpetamine ja kasvatamine, kus õppimise allikana näeme eelkõige lapse sisemist aktiivsust ümbritseva maailma ja mängu vastu. 

Lõimimise eesmärk on siduda õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad ja tegevused   päeva- ja nädalakavas  nii, et kogu tegevusest moodustuks üks tervik.

Meie hooviala loob eelised ka õues õppimiseks.

 

Eeldame, et mäng:

 • avardab maailmavaadet, aitab mõista ümbritsevat elu;
 • rikastab  ja süvendab õpitu sisu;
 • arendab lastevahelisi suhteid ning innustab iseseisvalt tegutsema;
 • aitab kasutada uusi õppimise võimalusi, õppida järgima reegleid;
 • mängu jälgimine ja analüüsimine annab õpetajale olulist teavet lapse vajaduste kohta;
 • mäng on lapse arengu peegliks.

 

Eeldame, et meie lasteaia laps:

 • on uudishimulik, esitab küsimusi avastamaks maailma enda ümber;
 • lööb kaasa päevategevuste planeerimisel ja osaleb aktiivselt õppimisprotsessis;
 • õpib erinevates olukordades koos tegutsedes õpetaja ning eakaaslastega;
 • teeb valikuid, arutleb, vaatleb, vestleb, uurib raamatuid, mängib ning niimoodi tegutsedes ühendab uue kogemuse  varem õpituga;
 • jagab oma teadmisi teiste lastega, räägib oma avastustest ja kogemustest, näitab oma loomingut.

 

Eeldame, et meie õpetaja:

 • püstitab oma töös rühmaga pika- ja lühiajalisi  õpetus-ja kasvatuslikke eesmärke ning analüüsib oma tööd lähtuvalt  püstitatud eesmärkides;
 • loob lapsele ettekujutuse tegevuse eesmärgist lähtudes lapse individuaalsest arengust ja tema vajadustest;
 • seab esikohale lapse vajadused ja huvid tekitades temas uusi huviobjekte, mida uurida ja kuidas leida vastuseid;
 • uurib, õpib ja tegutseb koos lapsega, suunab teda kogetu ja õpitu põhjal järeldusi tegema ning seoseid leidma varemõpituga;
 • motiveerib last suunates teda koostööle luues erinevaid tegutsemisvõimalusi, mis aitab õpitut igapäevaelus  kasutada;
 • tunneb ja analüüsib lapse arengut;
 • annab lapsele positiivset tagasisidet sooritatud tegevusest, mille tulemusel muutub  laps järjest iseseisvamaks.Tugiteenus


Me väärtustame iga lapse eripära ja ainulaadsust. Korraldame lapsevanemaga perevestlusi, vajadusel soovitab õpetaja lapsevanemal pöörduda lapsega erispetsialisti vastuvõtule.

Koolipikenduse vajadusel on lapsevanemal võimalik pöörduda Tallinna Õppenõustamiskeskuse poole. Vajadusel koostame lapsevanemale lapse iseloomustuse ning anname hinnangu lapse arengu kohta.

Erivajaduse korral koostame lapsele individuaalse arenduskava (IAK), mis määrab kindlaks arengulisi erivajadusi arvestava õpetamise individuaalsed eesmärgid ja sisu, ajalise kestuse, õppematerjali kohandamise ning hindamise.

Kord õppeaastas toimub laste kõnearengu hindamine (logopeediline vaatlus) Tallinna õppenõustamiskeskuse logopeedi poolt.

Logopeedilise vaatluse sisuks on lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine. See võimaldab vajadusel planeerida edasist kõnearendustööd vastavalt lapse vanusele, kõnepuude iseloomule ja psüühiliste  protsesside iseärasustele. Vastavalt vajadustele nõustab logopeed  lapsevanemaid edasise kõne ja keele arendamisega seonduvate toimingute osast (edasi suunamine spetsialisti poole, kõneravi jätkamine jne).