Töökorraldus


Õppeaasta lasteaias kestab 1. septembrist kuni 31. augustini ja koosneb järgmistest perioodidest:

 


1. september – 11. september

 

  • Laste kohanemisperiood: tegevuse aluseks on  laste kohanemist ja nende tundmaõppimist toetavad mängud ja laste arengu jälgimine.  Peame oluliseks koostööd lapsevanemaga, et toetada lapse kohanemisprotsessi ja lasteaiarutiini sisseelamist.


12. september – 31. mai

 

  • Aktiivne õppe- ja kasvatustööperiood: õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaia õppekava alusel, sihipäraste, lõimitud mänguliste tegevuste kaudu. Tegevuse aluseks rühma tegevuskava ja nädalaplaan. Sügisel ja kevadel viime läbi laste arengu hindamise, mida analüüsimine koos lapsevanemaga arenguvestluse käigus.


1. juuni – 31. august

 

  • Varemõpitu süvendamise ja kinnistamise periood: toimub õpitu kordamine, kus põhirõhk on  laste poolt algatatud teemade käsitlemisel, laste poolt algatatud mängudel ja  tegevustel. Tegevused viiakse läbi sõltuvalt võimalustest, ilmastikust ja teemast enamjaolt õues.


Rühma õpetaja jälgib päeva planeerides:

 

  • et lapsel jääb piisavalt aega mänguks,
  • et on arvestatud lapse individuaalsed vajadused,
  • et laps saab viibida iga päev õues (sõltuvalt ilmastikust),
  • et laps saab iga päev vähemalt ühe tunni puhkeaega,
  • et üleminek ühelt tegevuselt teisele on sujuv.