Lasteaeda vastuvõtmine


Lasteaiakoha taotlemine Tallinna Lasteaias Männimudila

 

 

Lapse järjekorda registreerimine  toimub portaali www.eesti.ee kaudu.

 

Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7-aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn.

Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.


Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109