Laps läheb kooli


Koolivalmiduse hindamine Tallinna Lasteaias Männimudila

 

  • Koolivalmiduse hindamise aluseks peame lisaks Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (RT I, 2008) välja toodud 6-7 aastaste laste üldoskuste ja valdkondade eeldatavate  tulemustele laste joonistamise vaatlust (Krogh, 1977; tõlkinud Kikas, 1998), mis võimaldab hinnata 6-7 aastaste laste eakohast arengut, laste kooliks vajalikke teadmisi ja oskusi (Häidkind, 2011). Lisaks joonistamise vaatlusele on koolivalmiduse hindamisel oluline nii kõne areng kui ka sotsiaalne ja füüsiline valmisolek.


  • Lapse kõne analüüsimisel on vaatluse all sidus kõne (jutustamine olupildi ja seeriapildi järgi), lugemise-ja kirjutamise eeloskusi (häälimine, häälikute järjekorra määramine, foneemanalüüs, häälikuanalüüs).

 

  • Füüsilist valmisolekut hindab liikumisõpetaja, kus vaatluse all on osavuse, vastupidavuse, kiiruse, jõu,  tasakaalu ning koordinatsiooni näitajad.

 

  • Sotsiaalset küpsust näitab lapse igapäevane tegutsemine grupis, erinevad situatsioonimängud jne, mille hindajaks on rühmaõpetajad igapäeva tegevusvaatluste käigus.


Kokkuvõttev
analüüs koolivalmidusest fikseeritakse koolivalmiduskaardil. Õppeaasta lõpul antakse kõigi hindamisprotsessis osalenute allkirjadega kinnitatud koolivalmiduskaart üle lapsevanemale. Dokumendi kättesaamist kinnitab lapsevanem oma allkirjaga. Koolivalmiduskaardi koopiat säilitab lasteaed viis aastat.


Esimesse klassi astumine